celf calon

Uchafbwyntiau 2018 by Betsan Evans

Gan bod ni wedi cyrraedd mis ola’r flwyddyn. Man y man rhannu’r uchafbwyntiau’r flwyddyn i chi. Felly dros y mis nesa’ fyddai'n adio mwy o uchafbwyntiau i’r flog hon pob dydd yn ystod mis Rhagfyr.


Ap Cwtsh - Ap i helpu chi i ddod i adnabod eich hun

Ennillodd Menter Iaith Abertawe grant gan Llywodraeth Cymru i greu app lles yn y Gymraeg. Briff fi o’dd i dynnu lluniau o gwahanol manau o Gymru ar adegau gwahanol o’r dydd. Lluniau tirwedd a creu sinemagraffai. Joies i y prosiect yma yn fawr iawn roedd e’n profiad newydd a dysgais sgiliau newydd. Mewn ffordd nath y prosiect yma neudi fi gwerthfawrogi lluniau tirwedd yn fwy. Ar fore cynta’r Gwanwyn roedd hi’n bore braf iawn a roedd y profiad o weld yr haul yn codi dros bae Abertawe yn anhygoel.

Priodas Sioned a Llyr - Hammet House, Llechryd

O perspectif Ffotograffydd Hammet House yw un o fy hoff lleoliadau priodas. Digon o le i blant chwarae tu fas, digon o lefydd i dynnu lluniau tu fas a tu mewn os ma’r tywydd yn wael a croeso cynnes iawn gan y staff pob tro.

Fi’n cofio Llyr yn Ysgol Dyffryn Teifi fel y un o’r bechgyn fwya’ drygionus ei flwyddyn ond nawr fyddai yn ei gofio fel y priodfab fwya’ rhamantus. Drefnodd e doi sypreis enfawr i Sioned ei wraig. Yr un gynta’ oedd trefnu trip hofrennydd o amgylch bae Ceredigion ond yn anffodus oherwydd y tywydd ffaelodd yr hoffrennydd ddod, ond fe wnaeth y cwmni addo spin i nhw y diwrnod wedyn. Yr ail sypreis o’dd trefnu bod Elin Fflur yn perfformio Harbwr Diogel yn fyw ar gyfer ei dawns cynta’. O’dd hwnna’n moment hollol sbesial.Priodas Meleri a Caio - Crymych - Cliff Hotel

Bant a fi lawr i Crymych i papo priodas cynta’r flwyddyn. Fi’n siwr taw dyma’r diwrnod fwya oer a gwyntog y mis hon ond fel welwch chi yn y lluniau nath hwn ddim ymaharu ar y joio.

Teulu Saran

Fi wrth fy modd yn dal atgofion melys teuluoedd. Fe dda’th y teulu ‘ma at ei gilydd i am benwythnos i ddathlu penblwydd arbennig. Ro’n nhw eisiau lluniau naturiol o nhw’n joio da’i gilydd a hefyd casgliad o grwp shots o phawb gyda’i gilydd i unigolion o’r plant i gyd.  

Dyma casgliad o fy fferfrynnau i. 


Dydd Miwsig Cymru

Yn anffodus fi’n byw mewn ardal lle mae’r Sin Roc Gymraeg ddim yn gryf. Mae’n eitha brwydyr i gael pobl ifanc ac oedolion i gefnogi gigs Cymraeg yn Abertawe a hefyd does dim llawer yn cael ei trefnu. Felly pan es i draw i’r Mond yn Clydach i papo gig Dydd Miwsig Cymru gath ei trefnu gan Ysgol Bryntawe, Ysgol Gyfun Gwyr a Bryntawe, roedden i wrth fy modd i weld faint roedd y disgyblion yn joio ac yn gwerthfawrogi cerddoriaeth Cymraeg. Gobeithio gathon nhw ei ysbrydoli i dechrau band ei hun.


Gwobrau Selar 2018.

Pob mis Chwefror bant a fi lan i Abertystwyth i papo Gwobrau’r Selar. 2 uchafbwynt i fi ‘leni o’dd papo Heather Joens yn perfformio a derbyn y wobr Cyfraniad Arbennig a papo cyfweldiad Anweledig gyda Gruff Lynch ar y dydd Sadwrn. Dyma casgliad o fy hoff luniau i dros y ddau noson.


Delyth & Angharad - lluniau marchnata albwm Llinyn Arian.

Dyma oedd dechrau da i 2018… treulio diwrnod ym myd y cerddorion gwerin Delyth a’i merch Angharad Jenkins. Roedd hi’n ddiwrnod oer ond braf ym Mis Ionawr, fe aethon ni o gwmpas eu chartrefi ac Abertawe i dynnu lluniau ar gyfer ochr marchnata yr albwm. Ar ddiwedd y dydd wrth i’r tair o ni raso lan llwybr tu cefn i ty Angharad buon ni’n lwcus iawn i dal y golau a’r golygfa gorau o dinas Abertawe. Wrth darganfod y lleoliad yma pan ges i fy mwcio i dynnu lluniau Ap Cwtsh, dyma’r ysbrydoliaeth tu nol i’r lluniau o’r haul yn gwario a fore’r cynta’ gwanwyn. (Fyddai rhannu y lluniau yma yn y diwrnodau nesa’)

Penderfynodd Deltyh ac Angharad sefydlu label Recordiau Sienco Records er mwyn rhyddhau yr albwm. I orffen 2018 ni wedi dod at ein gilydd unwaith eto OND y tro yma fi ‘di swopo’r camera am gitar a mic a recordio cân Nadolig. Yn garedig iawn mae recordiau Sienco wedi cytuno i rhyddhau ‘Cofia’ ar recordiau Sienco. Allai ddim gofyn am ffordd well o beni 2018.

I wrando ar Llinyn Arian dilynwch y linc.https://apple.co/2KRPtnE Mae’n wir yn albwm lyfli.

Fydd fy nghân i allan ar Rhagfgyr 14 wnai adio linc pryd hynny ;o) 03

Lluniau Teulu Woodward Family Potrait by Betsan Evans

Ar fore Sul braf ar ddiwedd mis Awst dyma fi yn jwmpo mewn i’r car a off a fi lawr i Ddinbych y Pysgod i papo teulu Woodward. Dathlu penblwydd sbesial o’dd yr achlysur a pa ffordd gwell o dathlu gyda teulu na llogi ty a chael penwythnos cyfan gyda’i phlant, plant yng nghyfreth a’i wyrion. Fe benderfynes i wisgo shorts achos o’dd yr haul mas ym Mhontarddulais ond erbyn i fi gyrraedd Tenby o’dd y tywydd rhy ofnadw i fynd allan i dynnu lluniau felly dyma fi yn cyrraedd yn teimlo’n dwp i gyd achos bo’ fi mewn shorts! Ond dim ots achos ges i groeso cynnes a lot o sbort. Dyma rhai lluniau o’r casgliad…

One sunny morning at the end of August in Pontarddulais i jumped into my car and headed down to Tenby for a family potrait photoshoot, off I went wearing a pair of shorts and t-shit, by the time I arrived in Tenby it was, rain stop play! So we decided to stick indoors for the shoot and in a way I’m glad because the house was a great back drop and everyone felt very relaxed. A member of the Woodwards family was celebrating a very sbecial birthday so they booked this house, for the family to celebrate together for the whole weekend.

C A N D E L A S - Llwyfan y Maes by Betsan Evans

Sombreros yn y glaw... na Candelas yn y glaw o'dd hi nos Sadwrn ola'r Eisteddfod Caerdydd 2018...  Mae'n her ac yn ddiflas i papo pan mae'r tywydd mor ofnadw ond nath y glaw ddim stopio Candelas rhoi perfformiad anhygoel, cynudlleidfa o bob oedran troi lan i gefnogi, a ni ffotograffwyr papo y noson honno...  Fi wastad yn ca'l buzz mawr pan yn papo Candelas. Briliant o'dd gweld Rhodri Sion yn ymuno am un cân a gret bod nhw wedi cyfansoddi cân newydd gydai gilydd ond gan taw Big Leaves odd un hoff bands fi yn y 90au bydde fe wedi bod yn itha trit os fydde'n nhw 'di neud cyfr o nai llai Meillionen neu'r clasur Seithenyn. Croesi bysedd neith Big Leaves ddod nol i berfformio ar Llwyfan y Maes cyn bo' hir. ;o)

Dyma'r uchafbwyntiau trwy fy llygaid bach i. Edrychwch mas am Branwen yn cael sit down fach yng nghanol y set ac Osian yn ymsugno egni y crowd wrth canu Hen Wlad fy Nhadau ar ddiwedd y gig (emowsh).

Gyda llaw Canedlas ma' mab un o fy ffrindiau pennaf wedi cael perm er mwyn edrych fel Osian.